Privacybeleid

De onderneming Kindbehartiger-zuidwestnederland gevestigd te Sint Maartensdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: www.kindbehartiger-zuidwestnederland.nl

E-mail: info@kindbehartiger-zuidwestnederland.nl

De directie van de onderneming Kindbehartiger-zuidwestnederland is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. 

Zij zijn te bereiken via: info@kindbehartiger-zuidwestnederland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

• Voor- en achternaam

• Geslacht

• Geboortedatum

• Geboorteplaats

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij  kunnen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken:

• Gezondheid

• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kindbehartiger.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

• Burgerservicenummer (BSN)

De gegevens kunnen nodig zijn voor het doorsturen van zaken aan Kindbehartigers, ter controle van Kindbehartiger zaken omwille van kwaliteitsbewaking zoals via de overeenkomst Kindbehartiger, een dossier, verslag en in geval van de afhandeling van klachten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken zijn in overeenstemming met die van De Beroepsorganisatie Kindbehartiger en Stichting Kwaliteit Kindbehartiger:

    • Het afhandelen van verzoeken tot het opstarten van zaken Privacyverklaring mei 2018

1

 • Het doorsturen van informatie aan Kindbehartigers in een regio

• De afhandeling van klachten

• Het verrichten van betalingen

• Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen

voeren

• Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Voor onze administratie en om te voldoen aan wet- en regelgeving

Geautomatiseerde besluitvorming

De onderneming Kindbehartiger-zuidwestnederland neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. De onderneming Kindbehartiger-zuidwestnederland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

• E-mail-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen

de Beroepsorganisatie Kindbehartiger en Stichting Kwaliteit Kindbehartiger, de aangesloten leden, ouders, hulpverleners en andere professionals, samenwerkingspartners, perscontacten, netwerkpartners en politieke contacten. Middels dit systeem worden e-mails verstuurd en e-mailadressen worden opgeslagen in E-mail.

• WordPress, website, beheren van de website via Strato en berichten worden via de website doorgestuurd naar info@kindbehartiger.nl

• E-boekhouden, administratiesysteem, met als doel de facturatie te verwerken. Factuurgegevens zijn opgeslagen in E-boekhouden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De onderneming Kindbehartiger-zuidwestnederland bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen voor persoonsgegevens van minimaal 2 en maximaal 15 jaar.

Verkoop gegevens

De onderneming Kindbehartiger-zuidwestnederland verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De onderneming Kindbehartiger-zuidwestnederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

De onderneming Kindbehartiger-zuidwestnederland gebruikt enkel technische of functionele cookies of vergelijkbare technieken.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op de eigen computer, tablet of smartphone. De cookies die de onderneming Kindbehartiger-zuidwestnederland eventueel gebruikt zijn ten behoeve van de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Privacyverklaring mei 2018

2

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@kindbehartiger-zuidwestnederland.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De onderneming Kindbehartiger-zuidwestnederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De onderneming Kindbehartiger-zuidwestnederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kindbehartiger-zuidwestnederland.nl